News-2-iStock

Blijf op de hoogte van de nieuwe wetgeving en sectorale reglementering dankzij het lidmaatschap van de Werkgeversfederatie

Advice-iStock

Contacteer ons voor een advies op maat van uw onderneming!

 

Corona nieuws

08/06/2021 - Sneltests en zelftests op de werkvloer

In onze sociale actualiteit van 26 maart 2021 berichtten we u over de sneltests die de arbeidsarts kan afnemen bij de werknemer. Deze sneltests kan de werkgever niet rechtstreeks bestellen. Het zijn enkel de arbeidsartsen die daartoe bevoegd zijn.  Sinds 6 april kan iedereen in de apotheek terecht voor een coronazelftest. Recent verscheen een KB dat werkgevers ook de mogelijkheid geeft om zelftests aan te kopen bij apotheken.

Deze zelftests kunnen werkgevers vrijblijvend ter beschikking stellen van hun werknemers. Zij moeten hierbij wel rekening houden met de specifieke regelgeving m.b.t. het testen in ondernemingen. Enkel de arbeidsarts kan voor bepaalde categorieën van medewerkers beslissen tot het inzetten van een zelftest.

Voor meer informatie: klik hier.

07/06/2021 – Versoepelingen vanaf woensdag 9 juni 2021

De regering voert opnieuw een aantal versoepelingen door vanaf 9 juni 2021. Zo verruimen de openingsuren in de horecasector, zijn klanten opnieuw welkom in de binnenruimtes en mogen onder bepaalde voorwaarden terug (kleine) events georganiseerd worden.

Voor meer informatie: klik hier.

07/06/2021 – Verplicht telewerk - terugkeermomenten naar het werk vanaf 9 juni 2021

Telewerk blijft vanaf 9 juni 2021 verplicht, maar werkgevers mogen terugkeermomenten naar het werk organiseren. Dit is gebaseerd op vrijwilligheid van zowel werkgever als werknemer. We zetten alle regels hierover even op een rijtje.

Voor meer informatie: klik hier.

07/06/2021 - Attest onmogelijkheid telewerk 

Sedert 2 november is het telewerk door de overheid verplicht. De verplichting tot telewerk blijft voorlopig gehandhaafd tot en met 30 juni 2021. Aan elke werknemer die geen telewerk kan uitvoeren en op het werk moet zijn omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de onderneming, moet de onderneming een attest of elk ander bewijsstuk bezorgen. Aan de werknemers die deelnemen aan een terugkeerkmoment moet de werkgevere geen attest (of ander bewijsstuk) afleveren dat hun aanwezigheid op de werkvloer veranwoordt. U vindt hier een model.

07/06/2021 - Versoepelingen vanaf 9 juni 2021

De regering voert opnieuw een aantal versoepelingen door vanaf 9 juni 2021. Zo verruimen de openingsuren in de horecasector, zijn klanten opnieuw welkom in de binnenruimtes en mogen onder bepaalde voorwaarden terug (kleine) events georganiseerd worden.

Voor meer informatie: klik hier.

04/06/2021 - Vrijwillige overuren in de cruciale sectoren ook in het tweede kwartaal vrij van RSZ

Werkgevers uit de cruciale sectoren kunnen hun werknemers 120 extra vrijwillige overuren laten presteren in 2021. Deze bijkomende uren moeten gepresteerd worden in het eerste en/of het tweede kwartaal. De uren zijn vrijgesteld van belastingen en RSZ-bijdragen. Bovendien moet de werkgever geen overloontoeslag betalen of inhaalrust toekennen.

Voor meer informatie: klik hier.

20/05/2021 - Verlenging coronawerkloosheid en andere steunmaatregelen  tot en met 30 september 2021

De meeste COVID-19 steunmaatregelen lopen tot en met 30 juni 2021. Het economisch herstel blijft echter nog steeds onzeker. Het kernkabinet van de federale regering besloot daarom een hele reeks lopende steunmaatregelen te verlengen tot en met 30 september 2021. Enkele maatregelen zijn al voorzien voor het 3de kwartaal 2021. Die blijven uiteraard ongewijzigd van toepassing. U kan de volledige lijst van maatregelen raadplegen op de website van de Eerste Minister.

Voor meer informatie: klik hier.

05/05/2021 - Compensatieregeling gelijkstelling coronawerkloosheid voor jaarlijkse vakantie

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is normaal gezien niet gelijkgesteld voor vakantierechten. Dit betekent dat een heleboel werknemers (met veel dagen tijdelijke werkloosheid corona) in 2020 veel minder vakantiedagen en vakantiegeld zouden genieten in 2021. In overleg met de sociale partners loste de federale overheid dit probleem op. Voor 2020 heeft men de tijdelijke werkloosheid corona zowel voor arbeiders als bedienden gelijkgesteld met arbeidsprestaties voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en het aantal vakantiedagen.

Voor de betrokken werkgevers betekent deze gelijkstelling wel een belangrijke meerkost in 2021. Zij financieren immers het vakantiegeld van hun werknemers. Meer bepaald door rechtstreekse betaling aan de bedienden en via bijdragen voor het vakantiegeld dat arbeiders ontvangen van de vakantiekas.

Er werd een compensatieregeling uitgewerkt voor 2021. De regering voorzag een globaal budget van 93.582.741 EUR voor de werkgevers van de bedienden en hetzelfde budget voor de werkgevers van de arbeiders.

Voor meer informatie: klik hier.

15/04/2021 - Aanpassing reisverbod vanaf 19 april

Vanaf 19 april zijn niet-essentiële reizen van personen met een nationaliteit van een land van de Europese Unie of Schengenzone opnieuw toegestaan. Ook personen met hun hoofdverblijfplaats in een land opgenomen in een lijst van de Europese Unie kunnen opnieuw naar België reizen voor niet-essentiële redenen. Deze mensen moeten niet langer een verklaring op eer invullen. Ook werknemers die aan deze voorwaarden voldoen, moeten dus geen verklaring op eer meer invullen.

De andere verplichtingen blijven gelden:

  • Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) en Business Travel Abroad (BTA) formulier voor professionele reizen;
  • quarantaine;
  • negatieve test voor vertrek naar België voor bepaalde personen;
  • test laten afnemen in België.

Net zoals voorheen, blijven specifieke categorieën van werknemers vrijgesteld.

Meer informatie vindt u in onze nota wetgeving.

09/04/2021 - Vaccinatieverlof is een feit

Vanaf 9 april 2021 hebben werknemers het recht om afwezig te zijn om zich te laten vaccineren. Tijdens hun afwezigheid behouden ze hun normaal loon. Het recht op afwezigheid is beperkt tot de tijd die nodig is voor de vaccinatie, inclusief de verplaatsingstijd naar het vaccinatiecentrum. Het gaat dus niet per se om een halve of volledige dag afwezigheid.

Op verzoek van de werkgever legt de werknemer een bewijs voor. Om privacy redenen mag de werkgever in geen geval enige vorm van kopie maken van de afspraakbevestiging. Hij mag de info ook niet overschrijven, behalve dan wat betreft het tijdstip van de afspraak. Hij mag ook nergens de reden van het klein verlet en eventueel de gezondheidsproblemen van de werknemer registreren en bijhouden.

Voor meer informatie: klik hier.

30/03/2021 - Maandelijkse telewerkaangifte vanaf april 2021

Telethuiswerk is nog steeds een belangrijke maatregel in de strijd tegen Covid19 pandemie. Momenteel is telethuiswerk nog steeds verplicht waar het kan, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Om het toezicht op de naleving hiervan te ondersteunen, moeten alle werkgevers vanaf de maand april 2021 voor elke maand een telewerkaangifte vervullen. De RSZ lanceerde afgelopen weekend de tool om deze gegevens op te laden met bijhorende instructies. We hernemen hieronder graag deze instructies.

Voor meer informatie: klik hier.

23/03/2021 - Bijzondere afbetalingsplannen voor RSZ-bijdragen 1ste en 2de kwartaal 2021

Door de economische weerslag van de coronacrisis ondervinden veel ondernemingen serieuze moeilijkheden om hun socialezekerheidsbijdragen te kunnen betalen. De mogelijkheid van een bijzonder afbetalingsplan werd in het leven geroepen voor de bijdragen aangegeven voor het 1ste en het 2de kwartaal 2020 en de afrekening van het vakantiegeld 2019.  Later volgde een uitbreiding voor de bijdragen aangegeven voor het 3de en 4de kwartaal 2020. Er komt nu ook een uitbreiding voor het 1ste en 2de kwartaal van 2021. Werkgevers met ernstige betalingsmoeilijkheden als gevolg van de corona-crisis kunnen een 'gemotiveerde' aanvraag voor een bijzonder minnelijk afbetalingsplan lanceren bij de RSZ via de portaalsite. De werkgever moet zijn vraag kunnen staven met argumenten over zijn financiële moeilijkheden gekoppeld aan de COVID-crisis. Een aanvraag kan pas gebeuren nadat de kwartaalaangifte voor het betrokken kwartaal bij de RSZ ingediend is. De werkgever moet zelf online de aanvraag doen via de pagina 'minnelijk afbetalingsplan' op de portaalsite van de Rijksdienst voor sociale zekerheid. 

Voor meer informatie: klik hier.

02/03/2021 - Werkgeverstussenkomst bij thuiswerk - fiscus licht spelregels toe

Thuiswerken gaat gepaard met specifieke kosten. De werkgever kan de werknemer daarin op verschillende manieren tegemoet komen. Meer bepaald via de terbeschikkingstelling van informatica-materiaal of kantoormeubilair of door kosten terug te betalen die een werknemer in het kader van thuiswerk maakt.
Zowel de RSZ als de fiscus bogen zich over de vraag hoe zij deze werkgeverstussenkomsten moeten kwalificeren. Beide instanties wensen hun standpunten maximaal op elkaar af te stemmen.

In deze nota bespreken we enkel de fiscale circulaire. Deze wijkt op verschillende punten af van de standpunten die de fiscus in de zomer van 2020 innam.

Voor meer informatie: klik hier.

28/01/2021 - Bijkomende taken voor arbeidsarts en werkgever

Om de coronapandemie op de werkvloer te bestrijden, krijgen de arbeidsarts en de werkgever tijdelijk bijkomende taken. Bijkomende taken van de arbeidsarts:

het opsporen van de hoogrisicocontacten in de onderneming;
het verstrekken van een quarantaineattest aan de werknemers van de onderneming die hij als hoogrisicocontacten beschouwt. De arbeidsarts brengt de werkgever hiervan op de hoogte. Zo kan deze erop toezien dat de werknemer zich tijdens de quarantaine houdt aan de regels inzake toegelaten werkzaamheden.
het doorverwijzen van werknemers voor de afname van een test op COVID-19. De arbeidsarts kan deze test ook zelf afnemen bij de werknemers (of dit door verpleegkundigen laten doen) wanneer dit meer aangewezen is. Het betreft hier werknemers:

  • die de arbeidsarts als hoogrisicocontact beschouwt;
  • bij wie een test noodzakelijk is om een (dreigende) uitbraak in de onderneming onder controle te houden;
  • die gewoonlijk niet in België verblijven en hier slechts tijdelijk werken en waarvan er minstens één symptomen vertoont of positief testte op COVID-19;
  • die een negatieve test nodig hebben voor een professionele buitenlandse verplaatsing;
  • in specifieke omstandigheden, beslist door de bevoegde overheid en met instemming van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voor meer informatie: klik hier.

28/01/2021 - Nieuwe cao telewerk

Heb je als werkgever op ondernemingsniveau nog geen beleid uitgewerkt rond structureel of occasioneel telewerk, dan zijn de bepalingen van de nieuwe cao van toepassing op jou en je werknemers die aan aanbevolen of verplicht telewerk doen omwille van de coronacrisis. Dit betekent dat je als werkgever voortaan concrete afspraken moet maken over de terbeschikkingstelling van materiaal dat telewerken mogelijk maakt. Is de werknemer aangewezen op het gebruik van eigen materiaal, dan moeten er afspraken gemaakt worden over de toekenning van een kostenvergoeding. Deze afspraken moeten opgenomen worden in een ondernemings-cao, het arbeidsreglement, een individueel akkoord of een telewerkpolicy. Hierin kan je ook andere specifieke arbeidsvoorwaarden eigen aan het telewerk vastleggen. Bij dit alles respecteer je de regels met betrekking tot het sociaal overleg.

Voor meer informatie: klik hier.

22/01/2021 - Impact vaccinatiecampagnes

Vandaag is er geen wettelijke verplichting om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Een werkgever kan dit dus ook niet eisen van werknemers. Dit geldt overigens voor alle werkgevers, er is geen uitzondering voorzien voor specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld de zorg. Bovendien is het coronavaccin geen garantie voor een veilige werkomgeving. Alle veiligheids- en preventiemaatregelen blijven van toepassing. Dit staat los van de mogelijke vaccinatie.

Voor meer informatie: klik hier.