News-2-iStock

Blijf op de hoogte van de nieuwe wetgeving en sectorale reglementering dankzij het lidmaatschap van de Werkgeversfederatie

Advice-iStock

Contacteer ons voor een advies op maat van uw onderneming!

 

Corona nieuws

15-04-2021 - Aanpassing reisverbod vanaf 19 april

Vanaf 19 april zijn niet-essentiële reizen van personen met een nationaliteit van een land van de Europese Unie of Schengenzone opnieuw toegestaan. Ook personen met hun hoofdverblijfplaats in een land opgenomen in een lijst van de Europese Unie kunnen opnieuw naar België reizen voor niet-essentiële redenen. Deze mensen moeten niet langer een verklaring op eer invullen. Ook werknemers die aan deze voorwaarden voldoen, moeten dus geen verklaring op eer meer invullen.

De andere verplichtingen blijven gelden:

  • Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) en Business Travel Abroad (BTA) formulier voor professionele reizen;
  • quarantaine;
  • negatieve test voor vertrek naar België voor bepaalde personen;
  • test laten afnemen in België.

Net zoals voorheen, blijven specifieke categorieën van werknemers vrijgesteld.

Meer informatie vindt u in onze nota wetgeving.

12-04-2021 - Telewerkaangifte april mogelijk tot en met 18 april

Om het toezicht op de telewerkverplichting te ondersteunen, moeten alle werkgevers een telewerkaangifte verrichten. De aangifte moet maandelijks gebeuren, ten laatste de 6de kalenderdag van de maand. De eerste aangifte moest gebeuren voor de maand april en dit op uiterlijk 6 april 2021. Werkgevers die er niet in slaagden de telewerkaangifte voor de maand april tijdig te doen, zijn alsnog verplicht om dat te doen. De aangiftetermijn wordt voor de maand april uitzonderlijk verlengd tot 18 april 2021.

De werkgever stelt de cijfers vast op basis van de aantallen die van toepassing zijn op de eerste werkdag van de maand. Hij maakt als het ware een foto. Wijzigen deze cijfers doorheen de maand, dan moet de werkgever geen nieuwe aangifte doen. Enkel wanneer de werkgever zich vergist heeft, kan hij een nieuwe aangifte doen. De nieuwe aangifte vervangt de oude.

Voor meer informatie: klik hier.

09/04/2021 - Vaccinatieverlof is een feit

Vanaf 9 april 2021 hebben werknemers het recht om afwezig te zijn om zich te laten vaccineren. Tijdens hun afwezigheid behouden ze hun normaal loon. Het recht op afwezigheid is beperkt tot de tijd die nodig is voor de vaccinatie, inclusief de verplaatsingstijd naar het vaccinatiecentrum. Het gaat dus niet per se om een halve of volledige dag afwezigheid.

Op verzoek van de werkgever legt de werknemer een bewijs voor. Om privacy redenen mag de werkgever in geen geval enige vorm van kopie maken van de afspraakbevestiging. Hij mag de info ook niet overschrijven, behalve dan wat betreft het tijdstip van de afspraak. Hij mag ook nergens de reden van het klein verlet en eventueel de gezondheidsproblemen van de werknemer registreren en bijhouden.

Voor meer informatie: klik hier.

01/04/2021 - Avondklok en attest voor essentiële verplaatsingen tijdens avondklok 

Tot en met 25 april mogen voedingswinkels en andere handelszaken in Brussel tot 20h00 open blijven. De avondklok in Brussel geldt van 22h00 tot 6h00. Tijdens deze uren zijn alleen essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen op de openbare weg toegelaten. Een werknemer moet steeds een attest van de werkgever op zak hebben om de reden van zijn verplaatsing te kunnen aantonen.

Voor meer informatie: klik hier.

De avondklok in Vlaanderen en Wallonië is een federale maatregel. Deze geldt van 24u tot 5u ’s morgens.

Op vraag van de politie moet de werknemer de reden van zijn verplaatsing onmiddellijk kunnen aantonen. Het is daarom belangrijk dat de werknemer een attest van zijn werkgever op zak heeft voor essentiële verplaatsingen tijdens de avondklok.

Hier kan je een model downloaden (NL/FR)

30/03/2021 - Tijdelijke werkloosheid opvang kinderen in de komende drie weken

De scholen sluiten in de week van 29 maart tot 3 april 2021. Dit geldt niet voor de kleuterscholen. De overheid raadt de ouders echter aan om ook de kleuters in die week zelf op te vangen. Ook de jeugdkampen met overnachting kunnen niet meer doorgaan. Bovendien geldt er een beperking van activiteiten tot groepen van ten hoogste tien personen. Verschillende organisaties hebben al aangegeven dat ze onder deze voorwaarden geen kampen kunnen organiseren in de paasvakantie. Voor ouders die hierdoor in problemen komen, voorziet de minister van Werk een uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid opvang kinderen.

Voor meer informatie: klik hier.

30/03/2021 - Maandelijkse telewerkaangifte vanaf april 2021

Telethuiswerk is nog steeds een belangrijke maatregel in de strijd tegen Covid19 pandemie. Momenteel is telethuiswerk nog steeds verplicht waar het kan, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Om het toezicht op de naleving hiervan te ondersteunen, moeten alle werkgevers vanaf de maand april 2021 voor elke maand een telewerkaangifte vervullen. De RSZ lanceerde afgelopen weekend de tool om deze gegevens op te laden met bijhorende instructies. We hernemen hieronder graag deze instructies.

Voor meer informatie: klik hier.

26/03/2021 - Attest onmogelijkheid telewerk 

Sedert 2 november is het telewerk door de overheid verplicht. De verplichting tot telewerk blijft voorlopig gehandhaafd tot en met 25 april 2021. Aan elke werknemer die geen telewerk kan uitvoeren, moet de onderneming een attest of elk ander bewijsstuk bezorgen, dat de noodzaak van aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Attesten met einddatum 1 maart moeten hernieuwd worden. U vindt hier een model.

26/03/2021 - Sneltests op de werkvloer

Het afnemen van de testen blijft een bevoegdheid van de arbeidsarts. Je kan dus als werkgever niet zomaar aan de slag met sneltests. Bovendien blijven deze sneltests vrijwillig. Werknemers moeten hun toestemming geven om de sneltest te ondergaan. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben een standpunt ingenomen over herhalende sneltests op de werkvloer.

Het standpunt van de sociale partners van de Hoge Raad doet geen afbreuk aan de generieke gids en sectorgidsen. Werkgevers en werknemers moeten de preventiemaatregelen blijven opvolgen. Verder zullen de arbeidsartsen de testkits ontvangen. Het is niet de bedoeling om kits rechtstreeks aan de werkgevers te bezorgen. Bovendien mogen de werkgevers in geen enkel geval de testresultaten van hun werknemers ontvangen.

Meer informatie en het aanvraagdocument voor de sneltesten vind je hier.

Voor meer informatie: zie onze nota.

23/03/2021 - Bijzondere afbetalingsplannen voor RSZ-bijdragen 1ste en 2de kwartaal 2021

Door de economische weerslag van de coronacrisis ondervinden veel ondernemingen serieuze moeilijkheden om hun socialezekerheidsbijdragen te kunnen betalen. De mogelijkheid van een bijzonder afbetalingsplan werd in het leven geroepen voor de bijdragen aangegeven voor het 1ste en het 2de kwartaal 2020 en de afrekening van het vakantiegeld 2019.  Later volgde een uitbreiding voor de bijdragen aangegeven voor het 3de en 4de kwartaal 2020. Er komt nu ook een uitbreiding voor het 1ste en 2de kwartaal van 2021. Werkgevers met ernstige betalingsmoeilijkheden als gevolg van de corona-crisis kunnen een 'gemotiveerde' aanvraag voor een bijzonder minnelijk afbetalingsplan lanceren bij de RSZ via de portaalsite. De werkgever moet zijn vraag kunnen staven met argumenten over zijn financiële moeilijkheden gekoppeld aan de COVID-crisis. Een aanvraag kan pas gebeuren nadat de kwartaalaangifte voor het betrokken kwartaal bij de RSZ ingediend is. De werkgever moet zelf online de aanvraag doen via de pagina 'minnelijk afbetalingsplan' op de portaalsite van de Rijksdienst voor sociale zekerheid. 

Voor meer informatie: klik hier.

02/03/2021 - Werkgeverstussenkomst bij thuiswerk - fiscus licht spelregels toe

Thuiswerken gaat gepaard met specifieke kosten. De werkgever kan de werknemer daarin op verschillende manieren tegemoet komen. Meer bepaald via de terbeschikkingstelling van informatica-materiaal of kantoormeubilair of door kosten terug te betalen die een werknemer in het kader van thuiswerk maakt.
Zowel de RSZ als de fiscus bogen zich over de vraag hoe zij deze werkgeverstussenkomsten moeten kwalificeren. Beide instanties wensen hun standpunten maximaal op elkaar af te stemmen.

In deze nota bespreken we enkel de fiscale circulaire. Deze wijkt op verschillende punten af van de standpunten die de fiscus in de zomer van 2020 innam.

Voor meer informatie: klik hier.

28/01/2021 - Bijkomende taken voor arbeidsarts en werkgever

Om de coronapandemie op de werkvloer te bestrijden, krijgen de arbeidsarts en de werkgever tijdelijk bijkomende taken. Bijkomende taken van de arbeidsarts:

het opsporen van de hoogrisicocontacten in de onderneming;
het verstrekken van een quarantaineattest aan de werknemers van de onderneming die hij als hoogrisicocontacten beschouwt. De arbeidsarts brengt de werkgever hiervan op de hoogte. Zo kan deze erop toezien dat de werknemer zich tijdens de quarantaine houdt aan de regels inzake toegelaten werkzaamheden.
het doorverwijzen van werknemers voor de afname van een test op COVID-19. De arbeidsarts kan deze test ook zelf afnemen bij de werknemers (of dit door verpleegkundigen laten doen) wanneer dit meer aangewezen is. Het betreft hier werknemers:

  • die de arbeidsarts als hoogrisicocontact beschouwt;
  • bij wie een test noodzakelijk is om een (dreigende) uitbraak in de onderneming onder controle te houden;
  • die gewoonlijk niet in België verblijven en hier slechts tijdelijk werken en waarvan er minstens één symptomen vertoont of positief testte op COVID-19;
  • die een negatieve test nodig hebben voor een professionele buitenlandse verplaatsing;
  • in specifieke omstandigheden, beslist door de bevoegde overheid en met instemming van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voor meer informatie: klik hier.

28/01/2021 - Nieuwe cao telewerk

Heb je als werkgever op ondernemingsniveau nog geen beleid uitgewerkt rond structureel of occasioneel telewerk, dan zijn de bepalingen van de nieuwe cao van toepassing op jou en je werknemers die aan aanbevolen of verplicht telewerk doen omwille van de coronacrisis. Dit betekent dat je als werkgever voortaan concrete afspraken moet maken over de terbeschikkingstelling van materiaal dat telewerken mogelijk maakt. Is de werknemer aangewezen op het gebruik van eigen materiaal, dan moeten er afspraken gemaakt worden over de toekenning van een kostenvergoeding. Deze afspraken moeten opgenomen worden in een ondernemings-cao, het arbeidsreglement, een individueel akkoord of een telewerkpolicy. Hierin kan je ook andere specifieke arbeidsvoorwaarden eigen aan het telewerk vastleggen. Bij dit alles respecteer je de regels met betrekking tot het sociaal overleg.

Voor meer informatie: klik hier.

22/01/2021 - Impact vaccinatiecampagnes

Vandaag is er geen wettelijke verplichting om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Een werkgever kan dit dus ook niet eisen van werknemers. Dit geldt overigens voor alle werkgevers, er is geen uitzondering voorzien voor specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld de zorg. Bovendien is het coronavaccin geen garantie voor een veilige werkomgeving. Alle veiligheids- en preventiemaatregelen blijven van toepassing. Dit staat los van de mogelijke vaccinatie.

Voor meer informatie: klik hier.