News-2-iStock

Blijf op de hoogte van de nieuwe wetgeving en sectorale reglementering dankzij het lidmaatschap van de Werkgeversfederatie

Advice-iStock

Contacteer ons voor een advies op maat van uw onderneming!

 

Corona nieuws

Verlenging coronamaatregelen in Brussel

Vanaf 1 maart tot en met 1 april 2021 mogen voedingswinkels en andere handelszaken in Brussel tot 20h00 open blijven. De avondklok in Brussel geldt van 22h00 tot 6h00. Tijdens deze uren zijn alleen essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen op de openbare weg toegelaten. Een werknemer moet steeds een attest van de werkgever op zak hebben om de reden van zijn verplaatsing te kunnen aantonen.

Voor meer informatie: klik hier.

Op vraag van de politie moet de werknemer de reden van zijn verplaatsing onmiddellijk kunnen aantonen. Het is daarom belangrijk dat de werknemer een attest van zijn werkgever op zak heeft voor essentiële verplaatsingen tijdens de avondklok.

Hier kan je een model downloaden (NL/FR)

 

Werkgeverstussenkomst bij thuiswerk - fiscus licht spelregels toe

Thuiswerken gaat gepaard met specifieke kosten. De werkgever kan de werknemer daarin op verschillende manieren tegemoet komen. Meer bepaald via de terbeschikkingstelling van informatica-materiaal of kantoormeubilair of door kosten terug te betalen die een werknemer in het kader van thuiswerk maakt.
Zowel de RSZ als de fiscus bogen zich over de vraag hoe zij deze werkgeverstussenkomsten moeten kwalificeren. Beide instanties wensen hun standpunten maximaal op elkaar af te stemmen.

In deze nota bespreken we enkel de fiscale circulaire. Deze wijkt op verschillende punten af van de standpunten die de fiscus in de zomer van 2020 innam.

Voor meer informatie: klik hier.

Attest onmogelijkheid telewerk en verplaatsingen

Sedert 2 november is het telewerk door de overheid verplicht. De verplichting tot telewerk blijft voorlopig gehandhaafd tot 1 april. Aan elke werknemer die geen telewerk kan uitvoeren, moet de onderneming een attest of elk ander bewijsstuk bezorgen, dat de noodzaak van aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Attesten met einddatum 1 maart moeten hernieuwd worden. U vindt hier een model.

Ook de strenge reisbeperkingen zoals vermeld in onze sociale actualiteit van 26 januari blijven minstens gelden tot 1 april.

Werkgeverstussenkomst mondmaskers en handgel - fiscus spreekt zich uit

De werkgever moet de maskers in natura ter beschikking stellen. Het betreft immers een kwestie van welzijn op het werk. De fiscus aanvaardt dus in principe niet dat de werkgever (forfaitair) tussenkomt in de kost van mondmaskers die de werknemer zelf aankoopt. Er geldt enkel een uitzondering voor werknemers die niet naar de werkplaats kunnen komen om de mondmaskers in ontvangst te nemen. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die in het buitenland tewerkgesteld zijn. Voor deze werknemers aanvaardt de fiscus dat de werkgever de kosten terugbetaalt op basis van bewijsstukken. De werkgever kan wel tussenkomen in de werkelijke kost voor het onderhoud van stoffen mondmaskers. De fiscus aanvaardt in dit kader een forfait van 0,20 EUR per week.

Dezelfde principes gelden wanneer de werkgever handgel ter beschikking stelt. Er is dan evenmin sprake van een belastbaar voordeel van alle aard, wanneer hij de handgeld om beroepsredenen toekent en in natura.

Voor meer informatie: klik hier.

15/02/2021 - nieuwe steunmaatregelen en verlenging oude steunmaatregelen (waaronder verhoging tussenkomst kosten telewerk)

Op 12 februari 2021 besliste de federale regering om werkgevers, werknemers en zelfstandigen verder te steunen tijdens de coronacrisis. Enerzijds gaat het om een verlenging van het bestaande steunpakket, anderzijds komen er ook nieuwe maatregelen.

Belangrijk: deze beslissingen werden nog niet in gedetailleerde teksten gegoten. Dat gebeurt pas de komende dagen en weken. 

Verlenging bestaande maatregelen:

 • verlenging aanvraagprocedure tijdelijke coronawerkloosheid wegens overmacht;
 • lagere bedrijfsvoorheffing op wettelijke tijdelijke werkloosheidsuitkeringen;
 • tijdelijke werkloosheid bij quarantaine van een kind van een werknemer;
 • netto vrijwillige overuren;
 • cumul wettelijk pensioen en tijdelijke werkloosheid;
 • bevriezing degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering.

Nieuwe maatregelen:

 • opleidingsaanbod tijdelijk werklozen;
 • beschermingspremie langdurig tijdelijk werklozen;
 • afschaffing voorschotregelingen december 2021;
 • flexibel gebruik tijdskrediet en loopbaanonderbreking;
 • tijdelijk werkloos en werken in een essentiële sector;
 • verhoging kostenvergoeding telewerk.

Voor meer informatie: klik hier.

28/01/2021 - bijkomende taken voor arbeidsarts en werkgever

Om de coronapandemie op de werkvloer te bestrijden, krijgen de arbeidsarts en de werkgever tijdelijk bijkomende taken. Bijkomende taken van de arbeidsarts:

het opsporen van de hoogrisicocontacten in de onderneming;
het verstrekken van een quarantaineattest aan de werknemers van de onderneming die hij als hoogrisicocontacten beschouwt. De arbeidsarts brengt de werkgever hiervan op de hoogte. Zo kan deze erop toezien dat de werknemer zich tijdens de quarantaine houdt aan de regels inzake toegelaten werkzaamheden.
het doorverwijzen van werknemers voor de afname van een test op COVID-19. De arbeidsarts kan deze test ook zelf afnemen bij de werknemers (of dit door verpleegkundigen laten doen) wanneer dit meer aangewezen is. Het betreft hier werknemers:

 • die de arbeidsarts als hoogrisicocontact beschouwt;
 • bij wie een test noodzakelijk is om een (dreigende) uitbraak in de onderneming onder controle te houden;
 • die gewoonlijk niet in België verblijven en hier slechts tijdelijk werken en waarvan er minstens één symptomen vertoont of positief testte op COVID-19;
 • die een negatieve test nodig hebben voor een professionele buitenlandse verplaatsing;
 • in specifieke omstandigheden, beslist door de bevoegde overheid en met instemming van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voor meer informatie: klik hier.

28/01/2021 - Nieuwe cao telewerk

Heb je als werkgever op ondernemingsniveau nog geen beleid uitgewerkt rond structureel of occasioneel telewerk, dan zijn de bepalingen van de nieuwe cao van toepassing op jou en je werknemers die aan aanbevolen of verplicht telewerk doen omwille van de coronacrisis. Dit betekent dat je als werkgever voortaan concrete afspraken moet maken over de terbeschikkingstelling van materiaal dat telewerken mogelijk maakt. Is de werknemer aangewezen op het gebruik van eigen materiaal, dan moeten er afspraken gemaakt worden over de toekenning van een kostenvergoeding. Deze afspraken moeten opgenomen worden in een ondernemings-cao, het arbeidsreglement, een individueel akkoord of een telewerkpolicy. Hierin kan je ook andere specifieke arbeidsvoorwaarden eigen aan het telewerk vastleggen. Bij dit alles respecteer je de regels met betrekking tot het sociaal overleg.

Voor meer informatie: klik hier.

26/01/2021 - strengere reisbeperkingen voor buitenlandse verplaatsingen 

Een werknemer die de grens van België moet oversteken voor zijn werk, zal vanaf 27 januari 2021 tot en met 1 maart 2021 in het bezit moeten zijn van een verklaring op eer. Heeft de werknemer dit document niet dan kan men hem de toegang tot het Belgisch grondgebied weigeren. Ook grensarbeiders zullen de verklaring op eer moeten invullen. De vrijstelling op een verplichte test onder bepaalde voorwaarden zal blijven bestaan. Een werknemer die naar België reist vanuit het VK, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika moet verplicht 10 dagen in quarantaine en op dag 1 en 7 een test ondergaan. 

Voor meer informatie: klik hier. Een overzichtstabel vind je hier.

22/01/2021 - impact vaccinatiecampagnes

Vandaag is er geen wettelijke verplichting om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Een werkgever kan dit dus ook niet eisen van werknemers. Dit geldt overigens voor alle werkgevers, er is geen uitzondering voorzien voor specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld de zorg. Bovendien is het coronavaccin geen garantie voor een veilige werkomgeving. Alle veiligheids- en preventiemaatregelen blijven van toepassing. Dit staat los van de mogelijke vaccinatie.

Voor meer informatie: klik hier.

20/01/2021 - flitscontroles telewerk

De sociale inspectiediensten startten in januari 2021 met flitscontroles in de dienstensectoren. De overkoepelende Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt op zijn website aan dat deze flitscontroles in de dienstensectoren ook in februari 2021 verder gezet worden.

Voor meer informatie: klik hier.

14/01/2021 - verlenging coronamaatregelen tot 1 maart 2021

Op 8 januari 2021 besliste de regering om de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te verlengen tot 1 maart 2021:

 • Telewerk blijft verplicht;
 • De avondklok geldt nog steeds van 24h00 tot 5h00. Tijdens deze uren mag men niet op de openbare weg. Enkel essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen mogen gebeuren. Hiertoe behoren de professionele en woon-werkverplaatsingen.
 • Alle werkgevers moeten nu een verplicht register bijhouden, indien ze tijdelijk werknemers tewerkstellen die in het buitenland wonen. In het verleden moesten enkel werkgevers in bepaalde sectoren dit register bijhouden. Deze verplichting geldt ook voor Belgische gebruikers bij wie of voor wie de buitenlanders rechtstreeks of in onderaanneming dergelijke activiteiten tijdelijk komen verrichten. Het geldt ook voor deze bedrijven die tijdelijk beroep doen op een zelfstandige die in het buitenland woont.

Voor meer informatie: klik hier.