Vormingsinspanningen

In de periode 2021-2022 worden globaal per bediende in dienst op 1 januari 2021 gemiddeld 6 dagen toegekend voor het volgen van vormingsinitiatieven of “training on the job”. Binnen dit contigent van 6 dagen worden gemiddeld 2 dagen voorbehouden aan de bedienden van 45 jaar en ouder. De berekening van het globaal aantal vormingsdagen gebeurt op het vlak van de technische bedrijfseenheid, waarbij het aantal bedienden wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten. De werkgever is verantwoordelijk voor de concrete verdeling van het globaal aantal vormingsdagen onder de bedienden.

In uitvoering van de wet werkbaar en wendbaar werk is het volgende groeipad van toepassing voor de ondernemingen met meer dan 20 werknemers:

  • 2021-2022: gemiddeld 9 dagen vorming per bediende over twee jaar;
  • 2023-2024: gemiddeld 10 dagen vorming per bediende over twee jaar.
  • vanaf 2025: gemiddeld 10 dagen vorming per bediende per periode van twee jaar.

In ondernemingen met een overlegorgaan zal een jaarlijkse voorafgaande bespreking plaatsvinden over een globaal opleidingsplan. Na afloop van elk kalenderjaar dient de werkgever in het geëigend overlegorgaan te rapporteren over de vormingsinspanningen aan de hand van een paritair opgesteld rapporteringsmodel.

Model van rapportering op ondernemingsvlak:

Werkgevers kunnen jaarlijks voor geleverde vormingsinspanningen 0,2 % van de jaarlijkse loonmassa "terugvorderen" bij het Sociaal Fonds (via LOGOS).  De raad van bestuur van het Sociaal Fonds kan dit percentage om budgettaire redenen beperken. Elke onderneming van het PC 226 beschikt daartoe over een LOGOS-subsidiekrediet per kalenderjaar. Dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal bedienden onder het PC 226:

  • tot en met 10 bedienden: 100 EUR x aantal bedienden (max. 0,2 % van de loonmassa);
  • meer dan 10 bedienden: 90 EUR x aantal bedienden (max. 0,2 % van de loonmassa).

Na goedkeuring van de aanvraag door LOGOS bedraagt de tussenkomst 20 EUR per persoon per effectief gevolgd opleidingsuur.

NIEUW: Tijdens de corona-crisis werden heel wat opleidingen noodgedwongen verschoven of afgelast. De sociale partners kwamen op 7/12/2020 overeen om de opleidingsinspanningen te stimuleren, door middel van een verdubbeling van de subsidies toegekend aan de bedrijven voor opleidingen georganiseerd in 2021.

Nuttige links:

  • Voor het gratis cursusaanbod van LOGOS: klik hier.
  • Voor het aanvragen van subsidies: klik hier.
  • Voor de sectorale cao: klik hier (enkel voor leden).