Aanvraag terugbetaling supplement 5 EUR

Inleiding

De bedienden van het PC 226 die in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 tijdelijk werkloos waren wegens overmacht corona (prestatiecode 77) hebben vanaf de 8ste dag recht op een supplement van 5 euro per dag, met een maximum van 52 (al dan niet aaneengesloten) dagen. 

Het supplement van 5 EUR wordt verminderd met elk supplement van dezelfde aard dat wordt toegekend op basis van overeenkomsten op ondernemingsniveau in het kader van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht corona.

Dit recht wordt toegekend op basis van sectorale cao van 15 december 2020 betreffende maatregelen ten gevolge van de Covid-19 crisis.

Aanvragen ingediend na 31 maart 2021 zijn niet ontvankelijk (zie voorwaarden).

Voorbeelden

 • Een bediende was tussen 1/07 en 31/12/2020 in totaal 20 dagen tijdelijk werkloos wegens overmacht corona. Hij/zij heeft recht op (20 - 7 =) 13 dagen x 5 EUR = 65 EUR. 
 • Een bediende was tussen 1/07 en 31/12/2020 in totaal 60 dagen tijdelijk werkloos wegens overmacht corona. Hij/zij heeft recht op (52 - 7 =) 45 dagen x 5 EUR = 225 EUR.

Voorwaarden

 • Het supplement wordt uiterlijk 1 maart 2021 betaald door de werkgever die hiervan de terugbetaling kan vragen bij het Sociaal Fonds.
 • De terugbetaling door het Sociaal Fonds gebeurt a rato van 5 EUR per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona (prestatiecode 77) binnen de hierboven vermelde grenzen.
 • Voor de deeltijdse bedienden baseert het Sociaal Fonds zich eveneens op het aantal dagen aangegeven in de DmfA (gewogen gemiddelde, op de halve dag nauwkeurig).
 • De aanvraag tot terugbetaling moet gericht worden aan het Sociaal Fonds via het formulier hieronder.
 • Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag ten laatste op 31 maart 2021 bij het Sociaal Fonds toekomen.

Verloop van de procedure

 • Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.
 • In de loop van het tweede kwartaal 2021 worden alle aanvragen gecontroleerd.
 • Het toe te kennen bedrag wordt berekend op basis van de gegevens uit de DmfA-aangiften voor het derde en vierde kwartaal 2020.
 • De terugbetaling is voorzien in juni 2021.

Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier

 • Het formulier wordt ingevuld door de werkgever. 
 • Per onderneming kan slechts één aanvraag worden ingediend.
 • Alle velden zijn verplicht.
 • Voornaam, naam, telefoon en e-mailadres van de contactpersoon die de aanvraag indient namens de onderneming.
 • Naam onderneming: vermeld de volledige officiële naam van de onderneming die de terugbetaling aanvraagt.
 • RSZ-nummer: vermeld het RSZ-identificatienummer zonder kengetal (083, 084, 200, 283), dus het eigenlijke inschrijvingsnummer (7 cijfers) en het controlegetal (2 cijfers) in totaal 9 cijfers, zonder spaties of leestekens.
 • KBO-nummer: vermeld de 10 cijfers van het ondernemingsnummer (KBO), zonder spaties of leestekens. Het eerste cijfer is een 0 of een 1.
 • IBAN onderneming: vul het rekeningnummer (IBAN) in van de onderneming die de terugbetaling aanvraagt. Het IBAN-nummer begint met BE gevolgd door 14 cijfers; in totaal 16 karakters zonder spaties of leestekens. Heeft de onderneming een buitenlands IBAN-nummer? Neem dan contact met ons op.
 • Verklaring op eer: door dit vakje aan te kruisen (verplicht) verklaart u dat het supplement effectief aan de rechthebbende bediende(n) werd betaald of uiterlijk 1 maart betaald zal worden, en dat deze aanvraag op eer en geweten werd ingediend.

 

Voornaam:
Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:
Naam onderneming:
RSZ-nummer:
KBO-nummer:
IBAN onderneming:
Verklaring op eer:

image